Nødvendige kostnader på henholdsvis vann– og avløpssektoren

I dette kapittelet ser vi på hvilke hovedkriterier som bør ligge til grunn i vurderingen av hva som kan dekkes av vann- og avløpsgebyrene.

Forurensningslovens § 16-1 slår fast at vann- og avløpsgebyrene ikke skal overstige kommunens «nødvendige kostnader» på henholdsvis vann- og avløpssektoren. Denne veiledningen gir en del konkrete vurderinger av hva som vil være «nødvendige kostnader» på vann- og avløpsområdet og hva som ikke er det.

I produksjonen av vann- og avløpstjenester vil det være oppgaver som ligger i gråsonen mot de øvrige oppgaver i kommunen, private aktører eller andre virksomheter. Kapittelet beskriver viktige områder der det erfaringsmessig må gjøres avgrensninger mellom hva som er en «nødvendig kostnad» på vann- og avløpsområdet og hva andre i og utenfor kommunen må bekoste.

Den kommunale vann- og avløpssektoren avgrenses geografisk til de områdene av kommunen der kommunen eier vann- og avløpsledninger. Ansvar og forpliktelser ved å være anleggseier følger av særlovgivningen for sektoren. Drikkevannsforskriften er det viktigste regelverket for vannverkseierne, og forurensningsloven og forurensningsforskriften er det viktigste for eiere av avløpsanlegg. (LINK)

Vannforsyningssektoren i en kommune har også et ansvar for vannkilden (der nedbørfeltet inngår). For eksempel er tilsyn av hele eller deler av vannkilden med nedbørfelt en vanlig del av dette ansvaret. Omfanget av ansvaret kan variere fra vannkilde til vannkilde, og det er viktig at det er klarlagt hvordan ansvaret for en vannkilde er fordelt.

Avløpssektoren har også et ansvar for vassdrag og fjordområder der avløpsvann slippes ut. En kommune kan f. eks. bli pålagt å delta i overvåkningen av vannkvalitet og miljøforhold i store områder i og utenfor kommunen. Det er viktig at avløpssektoren i en kommune kjenner sitt ansvar for virkningen av utslipp i vassdrag og fjorder.

Hovedkriterier for vurdering av om kostnadene kan finansieres med vann- og avløpsgebyr:

Veiledningen er ikke uttømmende med henhold til hvilke kostnader som er nødvendige og hvilke som ikke er det, men angir prinsipper og kriterier som anleggseier kan benytte i sine vurderinger. Kommunene og selskapene må derfor selv vurdere konkret fra sak til sak med støtte i hovedkriteriene slik de er gitt i tabellen over.

Hva er nødvendige kostnader innenfor vann- og avløpssektoren?

Kostnader i vann- og avløpssektoren kan være knyttet til strategiske oppgaver, myndighetsutøvelse eller til produksjonen av vann- og avløpstjenesten.

I det videre drøfter vi hva som vil være nødvendige kostnader for vann- og avløpssektoren innenfor hvert av de tre nivåene.

Eksempel på vanskelig grensesnitt

Ikke alt kommunen/selskapet holder på med når det gjelder vannforvaltning ligger innenfor gebyrområdet. En rekke overvannstiltak vil falle utenfor gebyrområdet. Det samme vil forvaltning av private vannanlegg, parkanlegg og dammer opprettet for reguleringshensyn.

Vi gir her konkrete eksempler på områder hvor det erfaringsvis kan være vanskelig å avgrense vann- og avløpssektoren mot andre sektorer og abonnenter.