Nødvendige kostnader på henholdsvis vann– og avløpssektoren

Hva er «nødvendige kostnader» på vann- og avløpsområdet?

Forurensningslovens § 16-1 slår fast at vann- og avløpsgebyrene ikke skal overstige kommunens «nødvendige kostnader» på henholdsvis vann- og avløpssektoren. Vi beskriver her områder hvor det erfaringsmessig må gjøres avgrensninger mellom hva som er en «nødvendig kostnad» på vann- og avløpsområdet og hva andre i og utenfor kommunen må bekoste.

Den kommunale vann- og avløpssektoren avgrenses geografisk til de områdene av kommunen der kommunen eier vann- og avløpsledninger. Ansvar og forpliktelser ved å være anleggseier følger av særlovgivningen for sektoren.

Kostnader relatert til vann- eller avløpsanlegg som kommunen/selskapet eier dekkes av vann og avløpsgebyrene.

Vannforsyningssektoren i en kommune har i tillegg et ansvar for vannkilden (der nedbørfeltet inngår). For eksempel er tilsyn av hele eller deler av vannkilden med nedbørfelt en vanlig del av dette ansvaret. Omfanget av ansvaret kan variere fra vannkilde til vannkilde, og det er viktig at det er klarlagt hvordan ansvaret for en vannkilde er fordelt.

Avløpssektoren har i tillegg til egne anlegg et ansvar for vassdrag og fjordområder der avløpsvann slippes ut. En kommune kan f. eks. bli pålagt å delta i overvåkningen av vannkvalitet og miljøforhold i store områder i og utenfor kommunen. Det er viktig at avløpssektoren i en kommune kjenner sitt ansvar for virkningen av utslipp i vassdrag og fjorder.

Hovedkriterier for vurdering av om kostnadene kan finansieres med vann- og avløpsgebyr:

Veiledningen er ikke uttømmende med henhold til hvilke kostnader som er nødvendige og hvilke som ikke er det, men angir prinsipper og kriterier som anleggseier kan benytte i sine vurderinger. Kommunene og selskapene må derfor selv vurdere konkret fra sak til sak med støtte i hovedkriteriene slik de er gitt i tabellen over.

Hva er nødvendige kostnader innenfor vann- og avløpssektoren?

Samlet selvkost er den totale kostnadsøkningen ved å produsere vann- eller avløpstjenesten.
Når regnes overordnet strategisk planarbeid og myndighetsutøvelse, som en nødvendig kostnad?

Mange nye vann- og avløpsanlegg dimensjoneres med en svært høy kapasitet sett ut ifra dagens behov. Finnes det en grense for hvor mye en kan overdimensjonere?

Kan innskutt aksjekapital dekkes av over selvkost?

I hvilke tilfeller regnes forskning og innovasjon og FoU som en nødvendig kostnad innenfor vann og avløpssektoren?

Eksempel på vanskelig grensesnitt

Ikke alt kommunen/selskapet holder på med når det gjelder vannforvaltning ligger innenfor gebyrområdet. En rekke overvannstiltak vil falle utenfor gebyrområdet. Det samme vil forvaltning av private vannanlegg, parkanlegg og dammer opprettet for reguleringshensyn.

Vi gir her konkrete eksempler på områder hvor det erfaringsvis kan være vanskelig å avgrense vann- og avløpssektoren mot andre sektorer og abonnenter.