Gebyr

Kommunens gebyrmodell avgjør hvordan kommunens kostnader skal fordeles mellom de ulike abonnentene. Oppbygging av en gebyrmodell som gir en rettferdig fordeling, krever bevissthet i de valg som gjøres.

Valg av gebyrmodell

Norsk Vann utga i 2011 Veiledning i utarbeidelse av kommunale gebyrforskrifter for vann og avløp.  Rapporten vil revideres i løpet av 2022. Sentrale vurderinger fra 2011- rapporten knyttet til valg av en god gebyrmodell gjengis her.

Ny rapport legges ut så snart denne foreligger.

Veilederen fra 2011

Rapporten fra 2011 viser hvordan kommunene kan bygge opp et gebyrregelverk med de mange valg og prioriteringer som må gjøres, samt hva som er virkning og konsekvenser som følge av de ulike valgene. Veiledningen bygger på sentralt regelverk slik det lå i 2011, samt kartlegging og erfaringer fra både kommuner, forbrukerorganisasjoner og myndigheter.

Rapporten fra 2011 vil revideres i løpet av 2021.