b3lineicon|b3icon-money-bag||Money Bag

Investeringsbehovet

Norsk Vann har utgitt en rapport om Kommunalt investeringsbehov for vann og avløp frem til 2040. Rapporten viser at norske kommer de neste 20 årene må oppgradere og bygge ny infrastruktur for 332 mrd. kroner.
Hvordan sikrer vi at investeringskostnadene ikke blir høyere enn nødvendig?

b3lineicon|b3icon-clipboard-chart||Clipboard Chart

Finansiering av kommunale vann- og avløpstjenester

Norsk Vann gir deg her en grundig innføring i den kommunale vannbransjen, bransjens investeringsbehov samt gebyrsystemet som finansierer tjenestene.

b3lineicon|b3icon-book-law||Book Law

Jussen bak

Vi gir deg et overblikk over lover og regler tilknyttet selvkost samt det mest aktuelle regelverket som definerer vann- og avløpssektorens omfang, ansvar og oppgaver.

b3lineicon|b3icon-worker||Worker

Praktiske eksempler

Du finner praktiske eksempler på hvordan du beregner selvkost i kommuner og selskaper.

b3lineicon|b3icon-calculator||Calculator

Simuleringsverktøy for selvkost og gebyr

Det er utviklet et verktøy som viser hvilken effekt planlagte drifts- og investeringstiltak vil ha for selvkost og gebyr i et 10 – 20-års perspektiv.

Investeringsbehov

Norsk Vann har utgitt en rapport om Kommunalt investeringsbehov for vann og avløp frem til 2040. Rapporten viser at norske kommer de neste 20 årene må oppgradere og bygge ny infrastruktur for 332 mrd. kroner.

Hvordan sikrer vi abonnentenes tillit til gebyrsystemet når kostnadene øker?

 

Selvkostprinsippet

Kommunene er pålagt ved lov å yte vann- og avløpstjenester etter selvkostprinsippet. Det betyr at abonnentene skal dekke kommunens kostnader ved å produsere tjenesten gjennom et gebyr.  

Hvordan sikrer vi at kostnadene ikke blir høyere enn nødvendig, og at gebyrveksten blir forutsigbar for abonnentene?

Gebyr

Alle kommuner må vedta kommunale forskrifter som skal gi regler for hvordan vann- og avløpsgebyrene i kommunene skal beregnes.

Hvordan sikrer vi et regelverk som gir en rettferdig fordeling av kommunens kostnader og er enkelt å forstå for abonnenten?