Regelverket

Regelverket

I dette kapittelet presenteres det mest sentrale regelverket som definerer vann- og avløpssektorens omfang, ansvar og oppgaver. Ifølge legatprinsippet kan ingen pålegges brukerbetaling uten at dette er hjemlet i lov. Hjemmelen til å ta vann- og avløpsgebyrer til selvkost og reglene om hvilke tiltak som kan finansieres gjennom vann- og avløpsgebyr reguleres av forurensningsforskriftens §16-1.

Forurensningsforskriften § 16-1, første ledd slår fast at vann- og avløpsgebyrene ikke skal overstige kommunens «nødvendige kostnader» (selvkostbestemmelsen for vann- og avløpsgebyr).

Vass- og avløpsanleggslova §3 fastsetter at det er de som har eiendommer tilknyttet kommunal vann- og avløpsledning som er forpliktet til å betale vann- og avløpsgebyr til kommunen (gebyrbestemmelsen).

Prinsipper og metoder som skal legges til grunn når det øvre taket for samlet selvkost skal beregnes, skal skje etter reguleringene i kommuneloven §15-1 med tilhørende selvkostforskrift. Selvkost er et uttrekk fra regnskapet og økonomiregelverket i kommuneloven og regnskapsloven har derfor betydning for selvkost.

Kommunen er lokal gebyrmyndighet og har ansvaret for praktiseringen av selvkost for den lokale vann- og avløpssektoren. Det ansvaret og de krav som stilles til kommunen som leverandør av drikkevann og drifter av avløpsanlegg, gjennom lov og forskrift, vil alltid være nødvendige kostnader på vann- og avløpsområdet.

Figuren oppsummerer sammenhengene i regelverket:

Gebyr – og selvkost-bestemmelsen

Hjemmelen til å ta gebyrer til selvkost, samt avgrensningen av hvilke tiltak/kostnader som kan gebyrlegges, reguleres av forurensningslovens §16-1, mens Vass- og avløpsanleggslova §3-1 fastfestsetter hvem som er forpliktet til å betale vann- og avløpsgebyr. Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyrene gjennomforskrift, se Vass- og avløpsanleggslova § 5.

Nødvendige kostnader

For å kunne levere vann- og avløpstjenester må anleggseier ivareta en rekke funksjoner og krav som er regulert i særlovgivningen for eiere av vann- og avløpsanlegg. I de følgende beskrives hvilke krav som er stilt i lover, forskrifter og annet regelverk for vann- og avløpssektoren. De krav som stilles til sektoren gjennom regelverket vil alltid være nødvendige kostnader.

Økonomi-regelverket

Selvkost er et uttrekk fra regnskapet som kommunen og selskapet fører. Kommuneloven, budsjett- og regnskapsforskriften og selvkostforskriften regulerer hvordan samlet selvkost for et tjenesteområde skal beregnes i kommuneregnskapet. Selskaper som skal utarbeide selvkostkalkyler, følger oftest regnskapslovens regler. Vi omtaler her begge regnskapsprinsipp. Regelverket er omfattende, og vi omtaler kun de deler vi mener har relevans for selvkostberegningene.