Regelverket

Her presenteres det mest sentrale regelverket som definerer vann- og avløpssektorens omfang, ansvar og oppgaver.

Figuren oppsummerer sammenhengene i regelverket:

«Gebyr- og selvkostbestemmelsene» fastsetter hvem som er forpliktet til å betale vann og avløpsgebyr, samt avgrenser hvilke kostnader vann og avløpsgebyret kan dekke.

«Nødvendige kostnader» på vann og avløpsområdet bestemmes av de krav som stilles til sektoren gjennom lover og forskrifter.

«Selvkostberegningen» reguleres av kommunelovens §15-1 med tilhørende forskrift samt gjeldene økonomiregelverk i kommuneloven og regnskapsloven

Klima- og miljødepartementet forvalter gebyr- og selvkostbestemmelsen. Kommunal og moderniseringsdepartementet  forvalter kommuneloven, selvkostforskriften og budsjett og regnskapsforskriften. Finansdepartementet forvalter regnskapsloven .

kommunestyrets ansvar

Gebyr- og selvkost-bestemmelsen, og kommunestyrets ansvar

Hjemmelen til å ta gebyrer til selvkost, samt avgrensningen av hvilke tiltak/kostnader som kan gebyrlegges, reguleres av forurensningslovens §16-1, mens Vass- og avløpsanleggslova §3-1 fastfestsetter hvem som er forpliktet til å betale vann- og avløpsgebyr. Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyrene gjennomforskrift, se Vass- og avløpsanleggslova § 5.

Nødvendige kostnader

For å kunne levere vann- og avløpstjenester må anleggseier ivareta en rekke funksjoner og krav som er regulert i særlovgivningen for eiere av vann- og avløpsanlegg. I de følgende beskrives hvilke krav som er stilt i lover, forskrifter og annet regelverk for vann- og avløpssektoren. De krav som stilles til sektoren gjennom regelverket vil alltid være nødvendige kostnader på vann- og avløpsområdet.

Økonomiregelverket

Selvkost er et uttrekk fra regnskapet som kommunen og selskapet fører. Kommuneloven, budsjett- og regnskapsforskriften og selvkostforskriften regulerer hvordan samlet selvkost for et tjenesteområde skal beregnes i kommuneregnskapet. Selskaper som skal utarbeide selvkostkalkyler, følger oftest regnskapslovens regler. Regelverket er omfattende, og vi omtaler kun de deler vi mener har relevans for selvkostberegningene.