Fase 7 – Beskriv fordelingsvirkninger

Case 1: Overvannshåndtering

For å beskrive fordelingseffektene er det nyttig å ta utgangspunkt i berørte aktørgrupper, og å ta en systematisk gjennomgang av hvordan hver og en av aktørgruppene blir påvirket av tiltaket.

Figuren viser hvilke aktører som blir berørt av tiltak for å redusere sannsynligheten for kjelleroversvømmelser i Kongsten Hageby.

planfasen for va

© Menon Economics, Pedersen m. fl. (2022)

De ulike gruppene blir berørt på følgende måte:

 • Innbyggerne i Kongsten Hageby:
 • Færre og mindre alvorlige vannskader.
 • Mindre frykt for kjelleroversvømmelser.
 • Økte muligheter for rekreasjon og naturverdier.
 • Høyere VA-gebyrer.

Forsikringsbransjen:

 • Færre utbetalinger for skader.

Innbyggerne nær Kongsten Hageby:

 • Ingen direkte påvirkning fra tiltaket.
 • Mindre frykt for kjelleroversvømmelser.
 • Økte muligheter for rekreasjon og naturverdier.
 • Høyere VA-gebyrer.

Øvrige innbyggere i Fredrikstad kommune:

 • Økte muligheter for rekreasjon og naturverdier.
 • Høyere VA-gebyrer.

Samfunnet for øvrig:

 • Økte muligheter for rekreasjon og naturmangfold i Kongsten Hageby.
 • Skattefinansieringskostnader for deler av investeringen.

Case 2: Private eller kommunale renseløsninger

I dette caset er fordelingsvirkningene sentrale. Årlige kostnader per husstand varierer betydelig mellom de ulike tiltaksalternativene:

Tiltaksalternativ 3 har de høyeste kostnadene på 36 000 kroner per husstand, etterfulgt av nullalternativet med 13 200 kroner. Mens tiltaksalternativ 2 er det rimeligste alternativet for de aktuelle husstandene med en kostnad på kun 117 kroner.

Forskjellen mellom tiltaksalternativ 2 og 3 handler om fordelingen av kostnader: I alternativ 3 bærer 31 boligeiere hele kostnaden for å forbedre avløpshåndteringen, mens i alternativ 2 fordeles kostnadene på alle kommunens husstander, omtrent 9 625. Dermed virker tiltaksalternativ 2 som et fordelingstiltak ved å spre kostnadene fra et fåtall (31 husstander) til en liten økning for alle abonnenter i kommunen.

Case 3: Vurdering av renseanlegg i Eidskog kommune

I dialog med GIVAS IKS har vi fått vite at alle tiltakspakkene blir finansiert gjennom gebyrinntekter. Alt annet likt betyr det at gebyret vil øke for innbyggerne i Eidskog i tiltaksalternativ 1. Det vil si at innbyggerne i Eidskog får nytten av investeringen og kostnaden av investeringen i form av økt gebyrnivå. (kan «alt annet likt» skrives om på noe måte?)

Å anvende kortere avskrivningstider i selvkostberegningen enn det anleggenes faktiske levetid tilsier, fører til at dagens generasjon dekker kostnader som ellers ville blitt båret av fremtidige generasjoner. Dette representerer en fordelingsvirkning, hvor kostnadsbyrden forskyves mellom generasjonene.

Tilbake til Samfunnsøkonomiske analyser i VA – sektoren.