Behandling av byggelånsrenter?

19. mai, 2021 | Regnskap

Hvorfor skal vi trekke ut byggelånsrenter fra gebyrgrunnlaget?

Avskrivningsgrunnlaget fastsettes i kommuneregnskapet ut ifra anleggets pris på anskaffelsestidspunktet. Ifølge regnskapsstandarden omfatter anskaffelseskost alle utgifter som følger av kjøpet/ervervelsen. I tillegg påløper også egne tilvirkningsutgifter. Inkludert i anskaffelseskost er offentlige avgifter, så som toll, miljøavgifter, tinglysnings- og dokumentavgifter og mva. som ikke er fradragsberettiget. 

Renteutgifter på lån i byggeperioden kan også legges til anskaffelseskost, dvs. maksimum påløpte renter knyttet til investeringen/anskaffelsen. Er det tatt opp felles lån til finansiering av flere anleggsinvesteringer eller prosjekter, kan påløpte renter fordeles på alle prosjekter.

Lån som foreløpig ikke er benyttet til finansiering av anleggsmidlene, de såkalte ubrukte lånene, skal rentebelastes i driftsregnskapet og ikke i investeringsregnskapet. Dette innebærer at lån knyttet til byggeprosjekter kan belastes prosjektet for den delen av lånet som faktisk er benyttet.

Dersom byggelånsrente er inkludert i anskaffelseskostnaden i kommuneregnskapet, skal disse trekkes ut av beregningsgrunnlaget for selvkost og erstattes med gjeldende kalkylerente. 

Hvis investeringen isteden er finansiert med egne midler, eller byggelånsrenten aldri er fordelt til de aktuelle byggeprosjektene, skal byggelånsrenter heller ikke trekkes ut av gebyrgrunnlaget.

Flere innlegg

Relaterte spørsmål

Sykepengerefusjoner?

Sykepengerefusjoner?

Kan kommunen benytte sykelønnsrefusjonen fra selvkostområdet vann og avløp i det ordinære kommunebudsjettet? Det er tatt inn vikar. Sykelønnsrefusjonen skal kompensere arbeidsgivers utbetaling av lønn til den sykemeldte. Dersom den langtidssykemeldte får sin vanlige...

les mer