Det er gjort en beregningsfeil slik at gebyrgrunnlaget for 2021 er satt for lavt, dvs. vedtatt gebyr er satt lavere enn hva reell selvkost skulle tilsi. Er det tillatt å endre gebyrene innenfor budsjettåret?

Selvkostforskriftens § 7, 2 regulerer korrigering av «tidligere års feil», mens det her er snakk om å rette en feil innenfor samme budsjettår. Lov om vass- og kloakkavgifter § 3, innebærer at kommunen har frihet til å fastsette regler for gebyrberegning innenfor de rammene loven og forskriften setter. Der loven eller forskriften ikke gir begrensninger står kommunen fritt til å utforme egne bestemmelser. Kommunelovens §15-1 med forskrift setter ingen begrensninger når det gjelder justeringer av de årlige gebyrene innenfor budsjett/-regnskapsåret.

Dersom selvkostgrunnlaget i 2021 er beregnet feil har kommunen derfor anledning til å rette feilen og korrigere gebyret, innenfor samme år. Begrensningen her avhenger av kommunens egne vedtak ved behandlingen av gebyrregulativet og om de har anledning til å revidere dette gjennom året. Kommunestyret bør nok da vedta et revidert gebyrregulativ før abonnenten faktureres.

Vi kan ellers nevne at KMD i sin veileder til selvkostforskriften skiller på feil og estimatendringer. Endringer i estimater regnes i utgangspunktet ikke som feil. Estimater er anslag på størrelser som inngår i beregningen av selvkost, hvor disse ikke kan fastslås nøyaktig eller med full sikkerhet på budsjetteringstidspunktet. Avvik mellom budsjettestimater og regnskapet regnes ikke som feil. Slike avvik kan derfor avregnes mot selvkostfond og dekkes inn med økte gebyr senere år.

Flere innlegg

Kjøp av aksjer?

Kjøp av aksjer?

Vi er usikre på om det er forenlig med selvkostregelverket å kjøpe aksjer i et AS, eller om kommunen må ha en bevilgning fra det ordinære...