Korrigering av feil innenfor regnskapsåret

19. mai, 2021 | Gebyr, Regnskap, Selvkost

Det er gjort en beregningsfeil slik at gebyrgrunnlaget for 2021 er satt for lavt, dvs. vedtatt gebyr er satt lavere enn hva reell selvkost skulle tilsi. Er det tillatt å endre gebyrene innenfor budsjettåret?

Selvkostforskriftens § 7, 2 regulerer korrigering av «tidligere års feil», mens det her er snakk om å rette en feil innenfor samme budsjettår. Lov om vass- og kloakkavgifter § 3, innebærer at kommunen har frihet til å fastsette regler for gebyrberegning innenfor de rammene loven og forskriften setter. Der loven eller forskriften ikke gir begrensninger står kommunen fritt til å utforme egne bestemmelser. Kommunelovens §15-1 med forskrift setter ingen begrensninger når det gjelder justeringer av de årlige gebyrene innenfor budsjett/-regnskapsåret.

Dersom selvkostgrunnlaget i 2021 er beregnet feil har kommunen derfor anledning til å rette feilen og korrigere gebyret, innenfor samme år. Begrensningen her avhenger av kommunens egne vedtak ved behandlingen av gebyrregulativet og om de har anledning til å revidere dette gjennom året. Kommunestyret bør nok da vedta et revidert gebyrregulativ før abonnenten faktureres.

Vi kan ellers nevne at KMD i sin veileder til selvkostforskriften skiller på feil og estimatendringer. Endringer i estimater regnes i utgangspunktet ikke som feil. Estimater er anslag på størrelser som inngår i beregningen av selvkost, hvor disse ikke kan fastslås nøyaktig eller med full sikkerhet på budsjetteringstidspunktet. Avvik mellom budsjettestimater og regnskapet regnes ikke som feil. Slike avvik kan derfor avregnes mot selvkostfond og dekkes inn med økte gebyr senere år.

Flere innlegg

Relaterte spørsmål

Praksis rundt stikkledninger

Praksis rundt stikkledninger

Ved fornyelse av ledningsnettet, separerer vi og legger ut ferdige stikk for både nye og eksisterende abonnenter. Er dette en vanlig praksis i VA-sektoren i Norge? Kan private stikkledninger ut av vei -lånefinansieres Kan kostnaden knyttet til private stikkledninger...

les mer
Selvkost når produksjonen foregår i et IKS

Selvkost når produksjonen foregår i et IKS

Les uttalelse fra KDD av 12. februar 2024 om beregning av selvkost når produksjonen foregår i et IKS, hva gjelder for transaksjoner mellom kommunen og selskapet. KDD har svart Nordre Follo Renseanlegg IKS på en forespørsler fra 14. november 2022 og 16. januar 2023...

les mer
Gebyr for slam, vann og avløp

Gebyr for slam, vann og avløp

Norsk Vann sendte for en god stund siden en forespørsel til Skatteetaten knyttet til en prinsipputtalelse av 29. oktober 2021, hvor temaet var tidspunkt for å utstede salgsdokument ved tømming av slam. Vi ønsket en avklaring i forhold til hva dette ville bety for...

les mer
Når og hvor ofte skal slamgebyret faktureres?

Når og hvor ofte skal slamgebyret faktureres?

Norsk Vann har mottatt flere henvendelser fra kommunene relatert til Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 29.10.2021 om utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam. Skattedirektoratet konkluderer her med at: “Tømming av slam fra slamavskiller skal som...

les mer