Kommunesammenslåinger grunnlag for ulikt gebyr?

19. mai, 2021 | Gebyr, Kostnad

Vi er revisor og rådgiver for flere VA-virksomheter. Vi erfarer at en del vann -og avløpsverk har, eller vurderer, å slå seg sammen (fusjonere) i etterkant av kommunesammenslåinger. I den forbindelse lurer vi på om Norsk Vann har gjort noen vurderinger, eller gitt sine medlemmer anbefalinger, til hvordan de skal forholde seg til beregning av selvkost etter en fusjon der hvor man har forskjellige eierkonstellasjoner som tidvis både er berørt og ikke berørt av kommunereformen?

Det avgjørende for kostnadsfordelingen mellom eierkommunene er at fordelingen ikke fremstår som at enkelte kommuner over tid blir subsidiert på bekostning av de øvrige. Det er derfor viktig at interkommunale selskap utarbeider et godt underlag for fordeling av selvkost mellom deltagerkommunene.

Kommuneloven fastsetter at det er kommunens kostnader (og ikke den organisatoriske enheten) som danner basis for gebyret. Når selskapene gjennomgår en organisatorisk fusjon, eller kommuner slår seg sammen, vil selvkost med å produsere vann eller rense avløpsvann påvirkes i mindre grad utover besparelser i administrative og strategiske funksjoner.

Det mest korrekte iht. selvkostprinsippet kan derfor være å opprettholde differensierte priser basert på selvkost også etter en sammenslåing. Dette dersom det underliggende kostnadsbildet er svært ulikt. Dersom kostnadene ikke er veldig ulike bør en imidlertid tilstrebe at innbygger i samme kommune betaler samme pris.

Flere innlegg

Relaterte spørsmål

Praksis rundt stikkledninger

Praksis rundt stikkledninger

Ved fornyelse av ledningsnettet, separerer vi og legger ut ferdige stikk for både nye og eksisterende abonnenter. Er dette en vanlig praksis i VA-sektoren i Norge? Kan private stikkledninger ut av vei -lånefinansieres Kan kostnaden knyttet til private stikkledninger...

les mer
Gebyr for slam, vann og avløp

Gebyr for slam, vann og avløp

Norsk Vann sendte for en god stund siden en forespørsel til Skatteetaten knyttet til en prinsipputtalelse av 29. oktober 2021, hvor temaet var tidspunkt for å utstede salgsdokument ved tømming av slam. Vi ønsket en avklaring i forhold til hva dette ville bety for...

les mer
Når og hvor ofte skal slamgebyret faktureres?

Når og hvor ofte skal slamgebyret faktureres?

Norsk Vann har mottatt flere henvendelser fra kommunene relatert til Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 29.10.2021 om utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam. Skattedirektoratet konkluderer her med at: “Tømming av slam fra slamavskiller skal som...

les mer