Hvorfor benyttes et annet avskrivningsgrunnlag innenfor selvkost enn i årsregnskapet?

 

Det er riktig at det ikke er fullt samsvar mellom avskrivningsgrunnlaget i selvkostkalkylen og det tilsvarende grunnlaget for beregning av avskrivninger i kommuneregnskapet. I selvkostkalkylen benyttes et nettoavskrivningsgrunnlag, mens en i kommuneregnskapet legger til grunn et bruttoprinsipp ved aktivering og avskrivning.

For å forstå den ulike praktiseringen i kommuneregnskapet og selvkost, må en huske at selvkostkalkylen har et helt annet formål enn kommuneregnskapet. I kommuneregnskapet er det vesentlig å fastsette anleggets faktiske økonomiske verdi. I selvkostkalkylen brukes avskrivninger for å beregne hvor mye abonnentene skal betale for å dekke kommunens kapitalbinding knyttet til en investering. Gebyret skal kun dekke kommunens/selskapets faktiske kostnader knyttet til kapitalbindingen og derfor trekkes eventuell ekstern finansiering, som anleggsbidrag og investeringstilskudd, fra gebyrgrunnlaget.

I kommuneregnskapet brukes avskrivninger for å måle et kapitalslit. Hensikten med avskrivninger er her regnskapsmessig å fordele anskaffelseskost over den perioden anleggsmiddelet benyttes i produksjonen.

Flere innlegg

Kjøp av aksjer?

Kjøp av aksjer?

Vi er usikre på om det er forenlig med selvkostregelverket å kjøpe aksjer i et AS, eller om kommunen må ha en bevilgning fra det ordinære...