Avskrivningsgrunnlaget

19. mai, 2021 | Avskrivninger, Selvkost

Hvorfor benyttes et annet avskrivningsgrunnlag innenfor selvkost enn i årsregnskapet?

 

Det er riktig at det ikke er fullt samsvar mellom avskrivningsgrunnlaget i selvkostkalkylen og det tilsvarende grunnlaget for beregning av avskrivninger i kommuneregnskapet. I selvkostkalkylen benyttes et nettoavskrivningsgrunnlag, mens en i kommuneregnskapet legger til grunn et bruttoprinsipp ved aktivering og avskrivning.

For å forstå den ulike praktiseringen i kommuneregnskapet og selvkost, må en huske at selvkostkalkylen har et helt annet formål enn kommuneregnskapet. I kommuneregnskapet er det vesentlig å fastsette anleggets faktiske økonomiske verdi. I selvkostkalkylen brukes avskrivninger for å beregne hvor mye abonnentene skal betale for å dekke kommunens kapitalbinding knyttet til en investering. Gebyret skal kun dekke kommunens/selskapets faktiske kostnader knyttet til kapitalbindingen og derfor trekkes eventuell ekstern finansiering, som anleggsbidrag og investeringstilskudd, fra gebyrgrunnlaget.

I kommuneregnskapet brukes avskrivninger for å måle et kapitalslit. Hensikten med avskrivninger er her regnskapsmessig å fordele anskaffelseskost over den perioden anleggsmiddelet benyttes i produksjonen.

Flere innlegg

Relaterte spørsmål

Praksis rundt stikkledninger

Praksis rundt stikkledninger

Ved fornyelse av ledningsnettet, separerer vi og legger ut ferdige stikk for både nye og eksisterende abonnenter. Er dette en vanlig praksis i VA-sektoren i Norge? Kan private stikkledninger ut av vei -lånefinansieres Kan kostnaden knyttet til private stikkledninger...

les mer
Selvkost når produksjonen foregår i et IKS

Selvkost når produksjonen foregår i et IKS

Les uttalelse fra KDD av 12. februar 2024 om beregning av selvkost når produksjonen foregår i et IKS, hva gjelder for transaksjoner mellom kommunen og selskapet. KDD har svart Nordre Follo Renseanlegg IKS på en forespørsler fra 14. november 2022 og 16. januar 2023...

les mer
Sykepengerefusjoner?

Sykepengerefusjoner?

Kan kommunen benytte sykelønnsrefusjonen fra selvkostområdet vann og avløp i det ordinære kommunebudsjettet? Det er tatt inn vikar. Sykelønnsrefusjonen skal kompensere arbeidsgivers utbetaling av lønn til den sykemeldte. Dersom den langtidssykemeldte får sin vanlige...

les mer
Kjøp av aksjer?

Kjøp av aksjer?

Vi er usikre på om det er forenlig med selvkostregelverket å kjøpe aksjer i et AS, eller om kommunen må ha en bevilgning fra det ordinære kommunebudsjettet? Miljødirektoratet har på en direkte henvendelse fra Norsk Vann gitt følgende tilbakemelding: «Dette er utenfor...

les mer
Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Hvordan avregnes et avvik mellom faktisk lånerente og kalkylerenten mot selvkostfondet? I selvkostforskriftens §5 fjerde ledd heter det at «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten...

les mer