Sykepengerefusjoner?

19. mai, 2021 | Regnskap, Selvkost

Kan kommunen benytte sykelønnsrefusjonen fra selvkostområdet vann og avløp i det ordinære kommunebudsjettet? Det er tatt inn vikar.

Sykelønnsrefusjonen skal kompensere arbeidsgivers utbetaling av lønn til den sykemeldte.

Dersom den langtidssykemeldte får sin vanlige lønn fra selvkostområdet er den sykemeldtes lønn bokført som en utgift i vann- og avløpsregnskapet. Tilhørende sykelønnsrefusjon skal da inntektsføres i vann- og avløpsregnskapet. Det har ingen betydning om det er hyret inn en vikar for vedkommende eller ikke.

Flere innlegg

Relaterte spørsmål

Kjøp av aksjer?

Kjøp av aksjer?

Vi er usikre på om det er forenlig med selvkostregelverket å kjøpe aksjer i et AS, eller om kommunen må ha en bevilgning fra det ordinære kommunebudsjettet? Miljødirektoratet har på en direkte henvendelse fra Norsk Vann gitt følgende tilbakemelding: «Dette er utenfor...

les mer
Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Hvordan avregnes et avvik mellom faktisk lånerente og kalkylerenten mot selvkostfondet? I selvkostforskriftens §5 fjerde ledd heter det at «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten...

les mer
Behandling av byggelånsrenter?

Behandling av byggelånsrenter?

Hvorfor skal vi trekke ut byggelånsrenter fra gebyrgrunnlaget? Avskrivningsgrunnlaget fastsettes i kommuneregnskapet ut ifra anleggets pris på anskaffelsestidspunktet. Ifølge regnskapsstandarden omfatter anskaffelseskost alle utgifter som følger av kjøpet/ervervelsen....

les mer
Avskrivningsgrunnlaget

Avskrivningsgrunnlaget

Hvorfor benyttes et annet avskrivningsgrunnlag innenfor selvkost enn i årsregnskapet?   Det er riktig at det ikke er fullt samsvar mellom avskrivningsgrunnlaget i selvkostkalkylen og det tilsvarende grunnlaget for beregning av avskrivninger i kommuneregnskapet. I...

les mer