Kan kommunen benytte sykelønnsrefusjonen fra selvkostområdet vann og avløp i det ordinære kommunebudsjettet? Det er tatt inn vikar.

Sykelønnsrefusjonen skal kompensere arbeidsgivers utbetaling av lønn til den sykemeldte.

Dersom den langtidssykemeldte får sin vanlige lønn fra selvkostområdet er den sykemeldtes lønn bokført som en utgift i vann- og avløpsregnskapet. Tilhørende sykelønnsrefusjon skal da inntektsføres i vann- og avløpsregnskapet. Det har ingen betydning om det er hyret inn en vikar for vedkommende eller ikke.

Flere innlegg