Gebyr for slam, vann og avløp

19. jan, 2024 | Gebyr

Norsk Vann sendte for en god stund siden en forespørsel til Skatteetaten knyttet til en prinsipputtalelse av 29. oktober 2021, hvor temaet var tidspunkt for å utstede salgsdokument ved tømming av slam. Vi ønsket en avklaring i forhold til hva dette ville bety for vann- og avløpsgebyret. Vi ønsket videre en avklaring ift. om en fortsatt hadde anledning til å foreta en forskuddsfakturering av slamtømmegebyret etter bokføringsforskriftens §5-2-6.

Svarbrevet fra skatteetaten finner du her.

Oppsummert tolker vi brevet fra skatteeten slik:

1. I henhold til bokføringsforskriften §5-2-2, skal avgiftspliktige varer og tjenester faktureres snarest etter levering, og senest en måned etter leveringstidspunktet.

Når det gjelder slamgebyr, avhenger faktureringen av kommunens definisjon av hva som er leveringstidspunktet:

  • Dersom selve tømmeoperasjonen av slam anses som leveringstidspunktet for tjenesten, skal salgsdokumentet utstedes så snart som mulig, og senest en måned etter tømmingen, jf. bokføringsforskriftens §5-2-2.
  • Hvis kommunen på den annen side definerer tømmingen av slam som en løpende tjeneste, blir tømmeoperasjonen ansett som en integrert del av den helhetlige tjenesten. I slike tilfeller faktureres abonnenten for en kontinuerlig tjeneste, tilsvarende som husstander tilknyttet et avløpsnett. Faktureringen skjer da uavhengig av tømmefrekvensen, i henhold til bokføringsforskriften §5-2-4. For tjenester som defineres som løpende, skal fakturering skje senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, noe som innebærer at salgsdokument ikke kan utstedes sjeldnere enn hver annen måned. Dette gjeler også selv om tømmingen skjer sjelden, f. eks. hvert 4. år, fordi tømmingen her ikke anses som leveringstidspunktet for tjenesten.

2. Skattedirektoratet legger videre til grunn at kommunale avgifter som innebærer betaling for tjenester som slamtømming, vann og renovasjon, også kan faktureres med hjemmel i bokføringsforskriften §5-2-6. Fakturaen skal i disse tilfellene utstedes innenfor samme kalenderår som leveringen skjer. I et slikt tilfelle kan en for eksempel velge å fakturere hele gebyret, inkludert mva, 1. termin, selv om tømmingen faktisk da skjer i oktober. En kan som hovedregel ikke utstede en faktura med hjemmel i §5-2-6 på et tidligere tidspunkt enn ett år før levering finner sted.

3. Når vann- og avløpsgebyret faktureres basert på faktisk målt forbruk er det tillatt å utstede faktura med hjemmel i bokføringsforskriftens §5-2-5, som gir rom for å  etterfakturere lengere perioder enn to måneder. Dersom kun deler av gebyret baseres på faktisk måling, gjelder §5-2-5 kun for denne delen av gebyret.

Skatteetaten er åpen for å få tilbakemeldinger på dette brevet. Dersom det er utfordringer eller spørsmål, vennligst ta kontakt med Norsk Vann, så kan vi formidle dette videre til Skatteetaten.

For ytterligere informasjon, se tidligere omtale av saken på VA-finansiering.

Vår opprinnelige henvendelse til Skattedirektoratet kan leses her.

Relaterte spørsmål

Når og hvor ofte skal slamgebyret faktureres?

Når og hvor ofte skal slamgebyret faktureres?

Norsk Vann har mottatt flere henvendelser fra kommunene relatert til Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 29.10.2021 om utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam. Skattedirektoratet konkluderer her med at: “Tømming av slam fra slamavskiller skal som...

les mer
Kommunesammenslåinger grunnlag for ulikt gebyr?

Kommunesammenslåinger grunnlag for ulikt gebyr?

Vi er revisor og rådgiver for flere VA-virksomheter. Vi erfarer at en del vann -og avløpsverk har, eller vurderer, å slå seg sammen (fusjonere) i etterkant av kommunesammenslåinger. I den forbindelse lurer vi på om Norsk Vann har gjort noen vurderinger, eller gitt...

les mer