Tilknytning til vann- og avløpsledning i nabokommunen

4. nov, 2021 | Gebyr, Selvkost

En bolig i vår kommune som ligger på grensen til nabokommunen er tilknyttet ledningene til nabokommunen. Hvem kan kreve inn gebyr og etter hvilke satser?

Her må dere ta utgangspunkt i vass- og avløpsanleggslova § 3:

Når ein fast eigedom har tilknyting til kommunal vass- eller avløpsleidning, anten beinveges eller gjennom privat samleidning, har eigaren skyldnad til å svare vass- og avløpsgebyr til kommunen.

I lovkommentaren på Gyldendal rettsdata skriver Øystein Wang følgende om dette spørsmålet:

Dersom den faste eiendommen ligger i en annen kommune enn den kommunen som eier vann-/avløpsnettet som eiendommen er koblet til, kan det spørres hvilken kommunes regelverk som gjelder. Det er anbefalt av Miljøverndepartementet at kommunene i slike tilfeller inngår en samarbeidsavtale hvor nabokommunen påtar seg bestemte oppgaver for beliggenhetskommunen. Vederlaget bør settes slik at nabokommunen får 100 % inndekning for kostnadene. Den enkelte avgiftspliktige vil i så fall betale avgifter til beliggenhetskommunen og etter dennes satser. 

I mangel av avtale mellom kommunene vil den enkelte avgiftspliktige betale avgifter til den kommune som eier ledningsnettet og etter dennes satser. Det er lagt til grunn at selvkostprinsippet, ikke kommer til anvendelse ved salg av vann- og avløpstjenester fra en kommune til en annen. Dvs. at i slike tilfeller kan salgskommunen innkalkulere en fortjeneste på salget. 

Her er det altså gitt to mulige løsninger, hvor Klima- og miljødepartementet har anbefalt den første:
  1. Dere og nabokommunen inngår en samarbeidsavtale. Dere krever inn gebyr fra abonnenten i henhold til satsene i deres kommune, og utbetaler så vederlag til nabokommunen for nabokommunens kostnader. 
  2. Det foreligger ingen samarbeidsavtale. Abonnenten må betale gebyr til nabokommunen etter nabokommunens satser.

Relaterte spørsmål

Praksis rundt stikkledninger

Praksis rundt stikkledninger

Ved fornyelse av ledningsnettet, separerer vi og legger ut ferdige stikk for både nye og eksisterende abonnenter. Er dette en vanlig praksis i VA-sektoren i Norge? Kan private stikkledninger ut av vei -lånefinansieres Kan kostnaden knyttet til private stikkledninger...

les mer
Selvkost når produksjonen foregår i et IKS

Selvkost når produksjonen foregår i et IKS

Les uttalelse fra KDD av 12. februar 2024 om beregning av selvkost når produksjonen foregår i et IKS, hva gjelder for transaksjoner mellom kommunen og selskapet. KDD har svart Nordre Follo Renseanlegg IKS på en forespørsler fra 14. november 2022 og 16. januar 2023...

les mer
Gebyr for slam, vann og avløp

Gebyr for slam, vann og avløp

Norsk Vann sendte for en god stund siden en forespørsel til Skatteetaten knyttet til en prinsipputtalelse av 29. oktober 2021, hvor temaet var tidspunkt for å utstede salgsdokument ved tømming av slam. Vi ønsket en avklaring i forhold til hva dette ville bety for...

les mer
Når og hvor ofte skal slamgebyret faktureres?

Når og hvor ofte skal slamgebyret faktureres?

Norsk Vann har mottatt flere henvendelser fra kommunene relatert til Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 29.10.2021 om utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam. Skattedirektoratet konkluderer her med at: “Tømming av slam fra slamavskiller skal som...

les mer