Selvkost når produksjonen foregår i et IKS

14. feb, 2024 | Selvkost

Les uttalelse fra KDD av 12. februar 2024 om beregning av selvkost når produksjonen foregår i et IKS, hva gjelder for transaksjoner mellom kommunen og selskapet.

KDD har svart Nordre Follo Renseanlegg IKS på en forespørsler fra 14. november 2022 og 16. januar 2023 angående regelverket for selvkost og overføring av midler fra Nordre Follo Renseanlegg IKS til deltakerkommunene Nordre Follo og Ås.

Departementet tar ikke stilling til den spesifikke saken, men gir en generell redegjørelse om forståelsen av relevant regelverk for interkommunale selskaper (IKS) leverer selvkosttjenester på vegne av deltakerkommunene og hvor dette skjer ved utvidet egenregi etter lov om offentlige anskaffelser § 3-1.

Dette inkluderer beregning av selvkost, innkreving av gebyrer, utarbeidelse av selvkostregnskap og håndtering av selvkostfond av deltakerkommunene. Videre diskuteres reguleringene for tilbakeføring av tilskudd og utdeling av midler fra selskapet til kommunene.

Departementets veilederen til selvkostforskriften som du finner her.

Brevet fra KDD om selvkost når produksjonen foregår i et IKS finner du her.

Foto i denne saken er © Nordre Follo Renseanlegg IKS

Relaterte spørsmål

Praksis rundt stikkledninger

Praksis rundt stikkledninger

Ved fornyelse av ledningsnettet, separerer vi og legger ut ferdige stikk for både nye og eksisterende abonnenter. Er dette en vanlig praksis i VA-sektoren i Norge? Kan private stikkledninger ut av vei -lånefinansieres Kan kostnaden knyttet til private stikkledninger...

les mer
Sykepengerefusjoner?

Sykepengerefusjoner?

Kan kommunen benytte sykelønnsrefusjonen fra selvkostområdet vann og avløp i det ordinære kommunebudsjettet? Det er tatt inn vikar. Sykelønnsrefusjonen skal kompensere arbeidsgivers utbetaling av lønn til den sykemeldte. Dersom den langtidssykemeldte får sin vanlige...

les mer
Kjøp av aksjer?

Kjøp av aksjer?

Vi er usikre på om det er forenlig med selvkostregelverket å kjøpe aksjer i et AS, eller om kommunen må ha en bevilgning fra det ordinære kommunebudsjettet? Miljødirektoratet har på en direkte henvendelse fra Norsk Vann gitt følgende tilbakemelding: «Dette er utenfor...

les mer
Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Hvordan avregnes et avvik mellom faktisk lånerente og kalkylerenten mot selvkostfondet? I selvkostforskriftens §5 fjerde ledd heter det at «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten...

les mer
Avskrivningsgrunnlaget

Avskrivningsgrunnlaget

Hvorfor benyttes et annet avskrivningsgrunnlag innenfor selvkost enn i årsregnskapet?   Det er riktig at det ikke er fullt samsvar mellom avskrivningsgrunnlaget i selvkostkalkylen og det tilsvarende grunnlaget for beregning av avskrivninger i kommuneregnskapet. I...

les mer