Når og hvor ofte skal slamgebyret faktureres?

15. des, 2021 | Fakturering, Gebyr

Norsk Vann har mottatt flere henvendelser fra kommunene relatert til Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 29.10.2021 om utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam.

Skattedirektoratet konkluderer her med at:

“Tømming av slam fra slamavskiller skal som hovedregel faktureres snarest mulig og senest en måned etter tømmingen, jf. bokføringsforskriften § 5-2-2.
Skattedirektoratet har likevel ingen innvendinger mot at kommuner behandler tømming av slam som en løpende tjeneste etter bokføringsforskriften § 5-2-4. Tjenesten skal da faktureres senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1»

Skattedirektoratet slår her fast følgende: Hvis kommunene behandler tømming av slam som en tjeneste som leveres løpende etter bokføringsforskriften § 5-2-4, skal tjenesten faktureres senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen. Dette betyr at det ikke kan utstedes salgsdokument sjeldnere enn hver 2. måned. Alternativt, hvis kommunene anser tømming av slam som en tjeneste som er levert ved den faktiske tømmingen, skal salgsdokumentet utstedes snarest mulig og senest en måned etter tømmingen, jf. bokføringsforskriftens § 5-2-2Skatteetaten har ikke hjemmel til å dispensere fra  bokføringsforskriften § 5-2-4.

Prinsipputtalelsen av 29.10.2021 sier ingenting om adgangen til å forskuddsfakturere. Norsk Vann har mottatt flere henvendelser fra kommunene knyttet til dette.

Norsk Vann viser i den forbindelse til et tidligere notat fra skatteetaten av 9. juli 2019 hvor det heter at:

“Skattedirektoratet legger videre til grunn at kommunale gebyr for løpende tjenester med avfallshåndtering er å anse som en «avgift», som kan forskuddsfaktureres i medhold av bokføringsforskriftens § 5-2-6. Det er ikke i tråd med bokføringsregelverket å forskuddsfakturere for tjenester som ytes lengere frem i tid enn ett år.”

Norsk Vann kan ikke se at dette endres med den nye uttalelsen. Kommunene har dermed fortsatt anledning til å forskuddsfakturere tjenesten slik vi tolker dette.

Spørsmålene vi har mottatt fra kommunene går videre ut på om kommunene har anledning til å fakturere årlig når slammet ikke blir tømt årlig. Slamavskillere skal etter forurensningsforskriftens §§ 12-13 og 13-11 tømmes helt for slam etter behov, og minimum hvert andre år for helårsboliger og hvert fjerde år for fritidsboliger.

Hyppigheten for tømming av slam i en kommune kan eksempelvis være slik:

  • slamtømming som skjer hvert år – minirenseanlegg og tette tanker
  • slamtømming som skjer annethvert år – slamavskiller bolig
  • slamtømming som skjer hvert fjerde år – slamavskillere fritidsbolig
  • tilsyn av private avløpsanlegg som skjer i hovedsak hvert 6-8 år.

Norsk Vann mener Skattedirektoratet svarer på dette i den nye uttalelsens punkt 3. Skatteetaten skriver her at:

“Skattedirektoratet ser likevel at det er momenter som taler for at tømming av slam kan anses å være en tjeneste som leveres løpende, tilnærmet likt som for husstander som er tilkoblet et avløpsnett. Tjenestene husstandene mottar vil som utgangspunkt være de samme, uavhengig av om eiendommen er tilkoblet et avløpsnett eller ikke. 

Dersom dette legges til grunn vil husstandene bli behandlet likt mht. fakturering av gebyr, uavhengig av frekvensen på selve tømmingen.

Skattedirektoratet er som tidligere nevnt også kjent med at mange kommuner har en lang praksis med å fakturere kommunale avgifter, herunder gebyr for tømming av slam, løpende.

Skattedirektoratet er dermed innforstått med at det kan være en fordel for både kommunene og deres kunder at tømming av slam faktureres sammen med øvrige kommunale avgifter»

Konklusjon:

Når og hvor ofte slamgebyret skal faktureres avhenger av kommunens definisjon av hva som er leveringstidspunktet for tjenestene.

  • Dersom leveringstidspunktet for tjenesten er selve tømmeoperasjonen, skal gebyr for tømming av slam faktureres snarest mulig og senest en måned etter at tømmingen er gjennomført, se bokføringsforskriften §5-2-2.
  • Dersom kommunen definerer tømmingen av slam som en løpende tjeneste vil tømmeoperasjonen være en integrert del av helheten. Abonnenten faktureres da for en tjeneste som leveres løpende, tilnærmet likt som for husstander som er tilkoblet et avløpsnett. Husstandene faktureres da, uavhengig av frekvensen på selve tømmingen, i henhold til bokføringsforskriften §5-2-4.

Det presiseres at dersom tømming av slam anses som en tjeneste som leveres løpende, skal tømmingen faktureres senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, dvs. senest annenhver måned.

Norsk Vann har forespurt Skattedirektoratet om kommunene har anledning til å fakturere abonnentene sjeldnere enn annenhver måned, for eksempel med hjemmel i bokføringsforskriften § 5-2-5.

Vi vil legge ut Skattedirektoratets svar når vi mottar dette.

Vår henvendelse til Skattedirektoratet kan leses her.

Relaterte spørsmål

Gebyr for slam, vann og avløp

Gebyr for slam, vann og avløp

Norsk Vann sendte for en god stund siden en forespørsel til Skatteetaten knyttet til en prinsipputtalelse av 29. oktober 2021, hvor temaet var tidspunkt for å utstede salgsdokument ved tømming av slam. Vi ønsket en avklaring i forhold til hva dette ville bety for...

les mer
Kommunesammenslåinger grunnlag for ulikt gebyr?

Kommunesammenslåinger grunnlag for ulikt gebyr?

Vi er revisor og rådgiver for flere VA-virksomheter. Vi erfarer at en del vann -og avløpsverk har, eller vurderer, å slå seg sammen (fusjonere) i etterkant av kommunesammenslåinger. I den forbindelse lurer vi på om Norsk Vann har gjort noen vurderinger, eller gitt...

les mer
Korrigering av feil innenfor regnskapsåret

Korrigering av feil innenfor regnskapsåret

Det er gjort en beregningsfeil slik at gebyrgrunnlaget for 2021 er satt for lavt, dvs. vedtatt gebyr er satt lavere enn hva reell selvkost skulle tilsi. Er det tillatt å endre gebyrene innenfor budsjettåret? Selvkostforskriftens § 7, 2 regulerer korrigering av...

les mer