Kan kommunen finansiere tilskudd til private stikkledninger med vann og avløpsgebyr?

4. nov, 2021 | Finansiering, Gebyr, Ledningsfornyelse, Tilskudd

Dersom vi har anledning til dette, vil det i så fall være mest korrekt å føre slike kostnader i drift- eller investeringsregnskapet? Har vi anledning til å kreve momsfradrag for tilskudd til private stikkledninger?

Svar

I henhold til forurensningsforskriften § 16-1 kan gebyrmidlene bare kan benyttes til å finansiere «nødvendige kostnader på henholdsvis vann- og avløpssektoren». De som ønsker å føre opp en ny bygning er selv ansvarlig for å sikre at det er tilgang til vann og avløp. Det kan derfor vanskelig tenkes at bygging av en privat stikkledning vil være «en nødvendig kostnad» for gebyrfellesskapet. Det samme gjelder bygninger som kan pålegges å knyttes til de kommunale hovedledninger etter plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2.

Dere kan lese mer om hva som er nødvendige kostnader på va-finansiering.no og særskilt om avgrensningen mot abonnentens forpliktelser. Et mulig unntak kan være der en eier ikke kan pålegges å knytte sin bygning til den kommunale ledningen, eksempelvis fordi tilknytning ikke kan pålegges etter plan- og bygningsloven §§ 27-1 og 27-2, og det samtidig vil være lønnsomt for gebyrfellesskapet at de tilknyttes. Det er med andre ord situasjoner hvor kommunen ikke kan pålegge bygningseieren å gjennomføre et tiltak, samtidig som det er gunstig for gebyrfellesskapet at det skjer.

Norsk Vann har bedt Miljødirektoratet om en nærmere avklaring av kommunenes mulighet til å ha tilskuddsordninger innenfor selvkostområdet for vann og avløp, men vi har foreløpig ikke fått svar på dette. Dere kan eventuelt ta kontakt direkte med Miljødirektoratet, hvis dere ønsker et svar derfra (de «eier» selvkostbestemmelsen i forurensningsforskriften § 16-1).

Dersom dere mener dere har grunnlag for å kunne gi tilskudd, mener vi at dette skal føres som en driftsutgift, jf. budsjett og regnskapsforskriftens § 2-4. Vi kjenner ikke til noe grunnlag for at dere skulle kunne kreve fradrag for mva. for et tilskudd til private ledninger.

Relaterte spørsmål

Gebyr for slam, vann og avløp

Gebyr for slam, vann og avløp

Norsk Vann sendte for en god stund siden en forespørsel til Skatteetaten knyttet til en prinsipputtalelse av 29. oktober 2021, hvor temaet var tidspunkt for å utstede salgsdokument ved tømming av slam. Vi ønsket en avklaring i forhold til hva dette ville bety for...

les mer
Når og hvor ofte skal slamgebyret faktureres?

Når og hvor ofte skal slamgebyret faktureres?

Norsk Vann har mottatt flere henvendelser fra kommunene relatert til Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 29.10.2021 om utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam. Skattedirektoratet konkluderer her med at: “Tømming av slam fra slamavskiller skal som...

les mer
Kommunesammenslåinger grunnlag for ulikt gebyr?

Kommunesammenslåinger grunnlag for ulikt gebyr?

Vi er revisor og rådgiver for flere VA-virksomheter. Vi erfarer at en del vann -og avløpsverk har, eller vurderer, å slå seg sammen (fusjonere) i etterkant av kommunesammenslåinger. I den forbindelse lurer vi på om Norsk Vann har gjort noen vurderinger, eller gitt...

les mer