Hvor ofte bør vann- og avløpsgebyret faktureres?

4. nov, 2021 | Fakturering, Gebyr, Regnskapsføring

I forkant av budsjettåret foretar kommunene en kalkyleberegning over forventede kostnader og inntekter på selvkostområdet. Estimert nettokostnad danner grunnlag for å fastsette gebyrsatsene for det kommende budsjettåret, se forurensningsforskriftens §16-1, 2 ledd.

De ulike kommunene kan ha ulike nøkler for hvordan disse inntektskravene fordeles til abonnentene. Summen av de fakturerte inntektene skal ikke overgå kommunens samlede kostnad ved å produsere tjenestene.

I forbindelse med regnskapsavslutningen setter kommunene opp hva de faktiske inntektene og kostnadene ble i en etterkalkyle. Avviket mellom budsjettert og faktisk resultat avregnes så mot et selvkostfond.

Praktiseringen av selvkost innebærer altså at kommunene foretar en forskuddfakturering basert på et forventet kostnadsnivå.  Kommunene har anledning til å forskuddsfakturere avgifter for tjenester som ikke ytes lengere frem i tid enn ett år, se bokføringsforskriftens § 5-2-6.  Salgsdokumentet skal så vidt mulig utstedes innenfor samme kalender år.

Beregnet årsavgift, kan splittes i månedlige, fakturabeløp i henhold til bokføringslovens §5-2-2, eller faktureres annenhver måned dersom vi betrakter dette som en løpende tjeneste i henhold til bokføringslovens § 5-2-4.

Kommunene har her trolig også anledning til å utstede et salgsdokument for en lengere periode, begrenset til en periode på ett år. Siden abonnentene delvis faktureres i henhold til et målt forbruk, se bokføringslovens §5-2-5.

Relaterte spørsmål

Gebyr for slam, vann og avløp

Gebyr for slam, vann og avløp

Norsk Vann sendte for en god stund siden en forespørsel til Skatteetaten knyttet til en prinsipputtalelse av 29. oktober 2021, hvor temaet var tidspunkt for å utstede salgsdokument ved tømming av slam. Vi ønsket en avklaring i forhold til hva dette ville bety for...

les mer
Når og hvor ofte skal slamgebyret faktureres?

Når og hvor ofte skal slamgebyret faktureres?

Norsk Vann har mottatt flere henvendelser fra kommunene relatert til Skattedirektoratets prinsipputtalelse av 29.10.2021 om utstedelse av salgsdokument ved tømming av slam. Skattedirektoratet konkluderer her med at: “Tømming av slam fra slamavskiller skal som...

les mer
Kommunesammenslåinger grunnlag for ulikt gebyr?

Kommunesammenslåinger grunnlag for ulikt gebyr?

Vi er revisor og rådgiver for flere VA-virksomheter. Vi erfarer at en del vann -og avløpsverk har, eller vurderer, å slå seg sammen (fusjonere) i etterkant av kommunesammenslåinger. I den forbindelse lurer vi på om Norsk Vann har gjort noen vurderinger, eller gitt...

les mer