Kan ein kommune bruke skattekrona til å finansiere deler av eit sjølvkostområde?

23. nov, 2022 | Selvkost

Forurensningsforskriften § 16-1 stiller ikke krav om at vann- og avløpsgebyrene skal «dekke alle» kostnadene som faller inn under selvkost.

Kommunestyret kan derfor vedta at gebyrene kun skal dekke en andel av kostnadene, se selvkostforskriftens §8. Kommunestyret bestemmer selv hvor stor denne andelen skal være. Et slikt vedtak fattes ved behandling av kommende års budsjett og gebyrregulativ.

Når kommunestyret har vedtatt at gebyrgrunnlaget kun skal dekke en andel av selvkost, skal et over- eller underskudd på selvkost beregnes ut ifra denne andelen. Beregningen er vist her på VA-finansiering.no

(Tømming av slam er et eget selvkostområde, med et eget regelverk for avregning av selvkost. Det kommer frem av forurensningsloven § 34, jf. § 26 at kostnadene knyttet til tømming av slam fullt ut skal dekkes til selvkost. Kommunen har altså ikke anledning til å dekke deler av disse kostnadene over kommunebudsjettet på samme måte som den har med vann- og avløpsgebyrene).

Relaterte spørsmål

Praksis rundt stikkledninger

Praksis rundt stikkledninger

Ved fornyelse av ledningsnettet, separerer vi og legger ut ferdige stikk for både nye og eksisterende abonnenter. Er dette en vanlig praksis i VA-sektoren i Norge? Kan private stikkledninger ut av vei -lånefinansieres Kan kostnaden knyttet til private stikkledninger...

les mer
Selvkost når produksjonen foregår i et IKS

Selvkost når produksjonen foregår i et IKS

Les uttalelse fra KDD av 12. februar 2024 om beregning av selvkost når produksjonen foregår i et IKS, hva gjelder for transaksjoner mellom kommunen og selskapet. KDD har svart Nordre Follo Renseanlegg IKS på en forespørsler fra 14. november 2022 og 16. januar 2023...

les mer
Sykepengerefusjoner?

Sykepengerefusjoner?

Kan kommunen benytte sykelønnsrefusjonen fra selvkostområdet vann og avløp i det ordinære kommunebudsjettet? Det er tatt inn vikar. Sykelønnsrefusjonen skal kompensere arbeidsgivers utbetaling av lønn til den sykemeldte. Dersom den langtidssykemeldte får sin vanlige...

les mer
Kjøp av aksjer?

Kjøp av aksjer?

Vi er usikre på om det er forenlig med selvkostregelverket å kjøpe aksjer i et AS, eller om kommunen må ha en bevilgning fra det ordinære kommunebudsjettet? Miljødirektoratet har på en direkte henvendelse fra Norsk Vann gitt følgende tilbakemelding: «Dette er utenfor...

les mer
Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Hvordan avregnes et avvik mellom faktisk lånerente og kalkylerenten mot selvkostfondet? I selvkostforskriftens §5 fjerde ledd heter det at «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten...

les mer
Avskrivningsgrunnlaget

Avskrivningsgrunnlaget

Hvorfor benyttes et annet avskrivningsgrunnlag innenfor selvkost enn i årsregnskapet?   Det er riktig at det ikke er fullt samsvar mellom avskrivningsgrunnlaget i selvkostkalkylen og det tilsvarende grunnlaget for beregning av avskrivninger i kommuneregnskapet. I...

les mer