Nye avskrivningstider?

19. mai, 2021 | Avskrivninger, Selvkost

Det er sagt av kommunens konsulent for selvkostberegning at avskrivningstiden som benyttes i investeringer (i selvkostberegningen og ikke i kommunens avskrivningstid for investeringer) kan settes opp til det dobbelte av tidligere (fra 20 til 40 år for tekniske anlegg og fra 40 til 80 år for ledningsanlegg). Vi kan ikke se hverken i forskrift eller veileder at dette er tilfellet. Kan Norsk Vann avklare hva som er korrekt og hvilke avskrivningstider som anbefales?

 

Reglene for avskrivninger i kommuneregnskapet defineres i budsjett- og regnskapsforskriftens §-3-4.

Her heter det at anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid, skal avskrives over den utnyttbare levetiden til anleggsmiddelet. Dette innebærer at anleggsmiddelet skal avskrives over den perioden eiendelen forventes å kunne brukes. Andre punktum innebærer at avskrivningsperioden likevel ikke kan være lenger enn et maksimalt antall år, angitt i bokstav a til e.

En nyhet i budsjett- og regnskapsforskriften, gjeldende fra regnskapsåret 2020, var at maksimal avskrivningstid for renseanlegg (vannbehandlingsanlegg og avløpsanlegg) ble satt til 40 år. Tidligere var maksimal avskrivningstid for slike anlegg 20 år. I tillegg ble det innført en regel om at varige driftsmidler kan deles opp i ulike komponenter som avskrives hver for seg. Det er frivillig om en ønsker å benytte seg av denne muligheten eller ikke. I budsjett-  og regnskapsforskriftens § 3-4 bokstav d fremkommer det da at renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett ikke kan avskrives over mer enn maksimalt 40 år i kommuneregnskapet. Reell forventet levetid kan som kjent være betydelig lenger for slike anlegg.

Avskrivningene som skal benyttes i selvkost defineres av kommunelovens §15-1 bokstav c, hvor det heter at «Investeringskostnadene skal fordeles over den tiden investeringene forventes å være i bruk». Her settes det altså ikke noen maksimalperiode for avskrivingene, slik det gjøres i budsjett- og regnskapsforskriften.

Innenfor selvkost har en derfor anledning til å benytte lengre avskrivningstider enn i kommuneregnskapet, men en er ikke forpliktet til å benytte lengre avskrivningstider. Dette følger av kommunelovens § 15-1 fjerde ledd og selvkostforskriftens § 5 tredje ledd, hvor det heter at «den utnyttbare levetiden kan settes lik avskrivningsperioden i virksomhetens årsregnskap». Kommunen kan dermed velge å benytte samme avskrivningsperioder som i årsregnskapet, eller egne avskrivningstider innenfor selvkost.

Det kan være viktig å vite at størrelsen på kommunens minimumsavdrag for nedbetaling av lån avgjøres av årets regnskapsførte avskrivninger, og ikke avskrivninger beregnet i henhold til selvkost.

Flere innlegg

Relaterte spørsmål

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.