Vi ønsker å tilbakeføre differansen mellom kalkylerenten og den faktiske lånerenten til selvkostområdet. Har vi anledning til å vedta en slik tilbakeføring?

23. nov, 2022 | Selvkost

I selvkostforskriften § 8 står det at «Kommunestyret og fylkestinget kan bestemme at gebyrgrunnlaget i stedet skal utgjøre en andel av samlet selvkost, så langt dette ikke strider med annen lov eller forskrift».

I veileder til selvkostforskriften punkt 11 heter det videre at:

«Med andel av selvkost forstås som utgangspunkt en definert prosentandel av selvkost. En andel av selvkost kan også være en annen definert størrelse som er lavere enn selvkost, for eksempel avgrenset til de direkte driftskostnadene eller bare de direkte lønnskostnadene».

Norsk Vann mener dette utsagnet gir kommunene tilstrekkelig hjemmel til å fatte vedtak om at en positiv rentedifferanse skal kunne tilbakeføres til selvkostområdet. Norsk Vann har likevel sendt dette spørsmålet videre for nærmere avklaring med KDD.

Vedlagt følger svar fra KDD knyttet til kalkylerenten og om kommunene tilstrekkelig hjemmel til å fatte vedtak om at en positiv rentedifferanse skal kunne tilbakeføres til selvkostområdet.

Relaterte spørsmål

Sykepengerefusjoner?

Sykepengerefusjoner?

Kan kommunen benytte sykelønnsrefusjonen fra selvkostområdet vann og avløp i det ordinære kommunebudsjettet? Det er tatt inn vikar. Sykelønnsrefusjonen skal kompensere arbeidsgivers utbetaling av lønn til den sykemeldte. Dersom den langtidssykemeldte får sin vanlige...

les mer
Kjøp av aksjer?

Kjøp av aksjer?

Vi er usikre på om det er forenlig med selvkostregelverket å kjøpe aksjer i et AS, eller om kommunen må ha en bevilgning fra det ordinære kommunebudsjettet? Miljødirektoratet har på en direkte henvendelse fra Norsk Vann gitt følgende tilbakemelding: «Dette er utenfor...

les mer
Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Hvordan avregnes et avvik mellom faktisk lånerente og kalkylerenten mot selvkostfondet? I selvkostforskriftens §5 fjerde ledd heter det at «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten...

les mer
Avskrivningsgrunnlaget

Avskrivningsgrunnlaget

Hvorfor benyttes et annet avskrivningsgrunnlag innenfor selvkost enn i årsregnskapet?   Det er riktig at det ikke er fullt samsvar mellom avskrivningsgrunnlaget i selvkostkalkylen og det tilsvarende grunnlaget for beregning av avskrivninger i kommuneregnskapet. I...

les mer
Tømmestasjoner for bobiler og fritidsbåter

Tømmestasjoner for bobiler og fritidsbåter

Kan kostnader til tømmestasjoner for bobiler og fritidsbåter legges inn i selvkostgrunnlaget for avløp?   Kommunen har bygd en stasjon for tømming av avløpsvann fra bobiler med enkle tekniske og velfungerende løsninger. Dersom stasjonen skal være...

les mer
Nye avskrivningstider?

Nye avskrivningstider?

Det er sagt av kommunens konsulent for selvkostberegning at avskrivningstiden som benyttes i investeringer (i selvkostberegningen og ikke i kommunens avskrivningstid for investeringer) kan settes opp til det dobbelte av tidligere (fra 20 til 40 år for tekniske anlegg...

les mer