Kan kostnader til tømmestasjoner for bobiler og fritidsbåter legges inn i selvkostgrunnlaget for avløp?

 

Kommunen har bygd en stasjon for tømming av avløpsvann fra bobiler med enkle tekniske og velfungerende løsninger. Dersom stasjonen skal være selvfinansierende må vi etablere mer avanserte tekniske løsninger som ville økt kostnadene vesentlig. Selv med dagens løsninger ville det kanskje koste rundt 100 kroner/tømming for å bruke stasjonen. Vi har valgt en ordning der bruken av stasjonen er gratis for bobilene som bruker den. Vi finansierer driftsutgiftene for denne over selvkostregnskapet for avløp. Vi har fått en henvendelse fra en privat aktør om å anlegge enda en tømmestasjon for bobiler. Spørsmålet om tilskudd kom opp. Tilsvarende kan båtanlegg også ønske at kommunen skal anlegge tømmestasjoner for båter. Kommunen har vedtatt at avløpsområdet skal være selvfinansierende. Forurensningsforskriften med underliggende veiledere gir føringer for hva som kan legges inn i gebyrgrunnlaget.

 

Kan kommunene legge inn kostnader for etablering, drift og vedlikehold av tømmestasjoner for bobiler og fritidsbåter i selvkostgrunnlaget for avløp?

I henhold til forurensningslovens § 26 fjerde ledd skal kommunen ilegge gebyr for tømmingen i henhold til reglene i § 34. Det innebærer at kommunen kan kreve utgiftene til tømming av anlegg både fra bobiler og fritidsbåter dekket av avfallsgebyret.

Flere innlegg

Kjøp av aksjer?

Kjøp av aksjer?

Vi er usikre på om det er forenlig med selvkostregelverket å kjøpe aksjer i et AS, eller om kommunen må ha en bevilgning fra det ordinære...