Praksis rundt stikkledninger

20. feb, 2024 | Beste praksis, Kostnad, Selvkost

Ved fornyelse av ledningsnettet, separerer vi og legger ut ferdige stikk for både nye og eksisterende abonnenter.

  • Er dette en vanlig praksis i VA-sektoren i Norge?
  • Kan private stikkledninger ut av vei -lånefinansieres
  • Kan kostnaden knyttet til private stikkledninger dekkes innenfor selvkost?

Svar

Det er vanlig å legge ut ferdige strikk ut av vei når kommuner separerer ledninger. Dette byr imidlertid på utfordringer både knyttet til selvkost (om det er en nødvendig kostnad på henholdsvis vann- og avløpssektoren etter forurensningsforskriften § 16-1), hva kommunen kan lånefinansiere etter kommuneloven § 14-15 og forholdet til mva. Uten at jeg har gått inn i det, går jeg ut fra at finansiering av private stikkledninger vil være underlagt mva, i motsetning til finansiering av ledningene kommunen selv eier.

I vår selvkostveiledning (under avsnittet «Avgrensning mot abonnenten») resonerte vi oss frem til at finansiering av stikkledninger ut av veg kan regnes som en «nødvendig kostnad» og dermed finansieres med gebyr. Det er nok vanlig å ha en dialog med eierne av stikkledningene i forkant av større prosjekter, og eventuelt benytte forurensningsloven § 22 annet ledd til å pålegge de som eier stikkledninger for avløp å foreta tilsvarende omlegging eller utbedring som kommunen skal foreta på hovedledningene.

Av kommuneloven § 14-15 fremgår det at kommuner kun har adgang til å lånefinansiere varige driftsmidler som skal eies av kommunen selv. Siden private stikkledninger er eid av huseierne, faller disse utenfor kriteriene for lånefinansiering etter denne bestemmelsen. Det er videre presisert i forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv (i § 2-4), at tilskudd til investeringer som ikke er eid av kommunen regnes som driftsutgifter. Det finnes likevel visse unntak hvor lånefinansiering av tilskudd til andres investeringer kan være tillatt, forutsatt at de oppfyller kriteriene oppgitt i kommuneloven § 14-16.

Unntakene er:

  • Tilskudd til investeringer i varige driftsmidler eid av en annen kommune, der kommunen har et lovpålagt ansvar.
  • Tilskudd til investeringer i varige driftsmidler eid av et selskap hvor kommunen har bestemmende innflytelse, på områder med et lovpålagt ansvar.
  • Innfrielse av garantiansvar.

Unntakene inkluderer altså ikke private stikkledninger ut av vei.  Finansiering av private stikkledninger ut vei bør nok derfor føres som en driftskostnad.

Dersom det er veldig vanskelig eller svært arbeidskrevende å skille disse kostnadene fra de øvrige deler av prosjektet, kan dere eventuelt vurdere om kostnadene kan anses som en del av anleggets anskaffelseskost, se KRS 2 punkt 3.1punkt 4 eller 6. Vi anbefaler at dette da drøftes med lokal revisjon.

En løsning, som dere kanskje allerede har vurdert å overta eierskapet til stikkledninger ut av offentlig vei, se vedlagte rapport om eierskap til stikkledninger fra 2017. Det finnes flere begrunnelser for å velge en slik løsning, blant annet å få bedre kontroll på lekkasjene fra vannledninger påkoblingspunktet.

Her finner du Norsk Vanns (gratis) rapport om eierskap til stikkledninger av 2017.

Relaterte spørsmål

Selvkost når produksjonen foregår i et IKS

Selvkost når produksjonen foregår i et IKS

Les uttalelse fra KDD av 12. februar 2024 om beregning av selvkost når produksjonen foregår i et IKS, hva gjelder for transaksjoner mellom kommunen og selskapet. KDD har svart Nordre Follo Renseanlegg IKS på en forespørsler fra 14. november 2022 og 16. januar 2023...

les mer
Sykepengerefusjoner?

Sykepengerefusjoner?

Kan kommunen benytte sykelønnsrefusjonen fra selvkostområdet vann og avløp i det ordinære kommunebudsjettet? Det er tatt inn vikar. Sykelønnsrefusjonen skal kompensere arbeidsgivers utbetaling av lønn til den sykemeldte. Dersom den langtidssykemeldte får sin vanlige...

les mer
Kjøp av aksjer?

Kjøp av aksjer?

Vi er usikre på om det er forenlig med selvkostregelverket å kjøpe aksjer i et AS, eller om kommunen må ha en bevilgning fra det ordinære kommunebudsjettet? Miljødirektoratet har på en direkte henvendelse fra Norsk Vann gitt følgende tilbakemelding: «Dette er utenfor...

les mer
Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Hvordan avregnes et avvik mellom faktisk lånerente og kalkylerenten mot selvkostfondet? I selvkostforskriftens §5 fjerde ledd heter det at «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten...

les mer
Kommunesammenslåinger grunnlag for ulikt gebyr?

Kommunesammenslåinger grunnlag for ulikt gebyr?

Vi er revisor og rådgiver for flere VA-virksomheter. Vi erfarer at en del vann -og avløpsverk har, eller vurderer, å slå seg sammen (fusjonere) i etterkant av kommunesammenslåinger. I den forbindelse lurer vi på om Norsk Vann har gjort noen vurderinger, eller gitt...

les mer