Må et årsunderskudd dekkes av selvkost påfølgende år, eller kan kommunestyret vedta å dekke dette av kommunens ordinære driftsbudsjett?

23. nov, 2022 | Budsjett, Selvkost

Hovedregelen er at et underskudd på selvkost skal dekkes av økte gebyrer de påfølgende år.

På selvkostområdene vann og avløp har kommunen likevel anledning til å bestemme at et underskudd ikke skal dekkes av fremtidige gebyrinntekter, eller at et fremførbart underskudd ikke skal tillegges renter. Et underskudd må da dekkes av kommunens øvrige drift.

Kommunen har anledning til å velge en slik løsning siden forurensningsforskriftens §16-1 ikke stiller krav om full kostnadsinndekning.

I den forbindelse vises det til notat til selvkost utarbeidet av GKRS. I notatets punkt 3.2 siste setning heter det at: «Likevel har ikke kommunene plikt til å fremføre underskudd på områder hvor det ikke er krav om full kostnadsdekning»

Relaterte spørsmål

Sykepengerefusjoner?

Sykepengerefusjoner?

Kan kommunen benytte sykelønnsrefusjonen fra selvkostområdet vann og avløp i det ordinære kommunebudsjettet? Det er tatt inn vikar. Sykelønnsrefusjonen skal kompensere arbeidsgivers utbetaling av lønn til den sykemeldte. Dersom den langtidssykemeldte får sin vanlige...

les mer
Kjøp av aksjer?

Kjøp av aksjer?

Vi er usikre på om det er forenlig med selvkostregelverket å kjøpe aksjer i et AS, eller om kommunen må ha en bevilgning fra det ordinære kommunebudsjettet? Miljødirektoratet har på en direkte henvendelse fra Norsk Vann gitt følgende tilbakemelding: «Dette er utenfor...

les mer
Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Hvordan avregnes et avvik mellom faktisk lånerente og kalkylerenten mot selvkostfondet? I selvkostforskriftens §5 fjerde ledd heter det at «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten...

les mer
Avskrivningsgrunnlaget

Avskrivningsgrunnlaget

Hvorfor benyttes et annet avskrivningsgrunnlag innenfor selvkost enn i årsregnskapet?   Det er riktig at det ikke er fullt samsvar mellom avskrivningsgrunnlaget i selvkostkalkylen og det tilsvarende grunnlaget for beregning av avskrivninger i kommuneregnskapet. I...

les mer
Tømmestasjoner for bobiler og fritidsbåter

Tømmestasjoner for bobiler og fritidsbåter

Kan kostnader til tømmestasjoner for bobiler og fritidsbåter legges inn i selvkostgrunnlaget for avløp?   Kommunen har bygd en stasjon for tømming av avløpsvann fra bobiler med enkle tekniske og velfungerende løsninger. Dersom stasjonen skal være...

les mer
Nye avskrivningstider?

Nye avskrivningstider?

Det er sagt av kommunens konsulent for selvkostberegning at avskrivningstiden som benyttes i investeringer (i selvkostberegningen og ikke i kommunens avskrivningstid for investeringer) kan settes opp til det dobbelte av tidligere (fra 20 til 40 år for tekniske anlegg...

les mer