Nye avskrivningstider?

19. mai, 2021 | Avskrivninger, Selvkost

Det er sagt av kommunens konsulent for selvkostberegning at avskrivningstiden som benyttes i investeringer (i selvkostberegningen og ikke i kommunens avskrivningstid for investeringer) kan settes opp til det dobbelte av tidligere (fra 20 til 40 år for tekniske anlegg og fra 40 til 80 år for ledningsanlegg). Vi kan ikke se hverken i forskrift eller veileder at dette er tilfellet. Kan Norsk Vann avklare hva som er korrekt og hvilke avskrivningstider som anbefales?

 

Reglene for avskrivninger i kommuneregnskapet defineres i budsjett- og regnskapsforskriftens §-3-4.

Her heter det at anleggsmidler som har begrenset utnyttbar levetid, skal avskrives over den utnyttbare levetiden til anleggsmiddelet. Dette innebærer at anleggsmiddelet skal avskrives over den perioden eiendelen forventes å kunne brukes. Andre punktum innebærer at avskrivningsperioden likevel ikke kan være lenger enn et maksimalt antall år, angitt i bokstav a til e.

En nyhet i budsjett- og regnskapsforskriften, gjeldende fra regnskapsåret 2020, var at maksimal avskrivningstid for renseanlegg (vannbehandlingsanlegg og avløpsanlegg) ble satt til 40 år. Tidligere var maksimal avskrivningstid for slike anlegg 20 år. I tillegg ble det innført en regel om at varige driftsmidler kan deles opp i ulike komponenter som avskrives hver for seg. Det er frivillig om en ønsker å benytte seg av denne muligheten eller ikke. I budsjett-  og regnskapsforskriftens § 3-4 bokstav d fremkommer det da at renseanlegg, pumpestasjoner, høydebasseng og ledningsnett ikke kan avskrives over mer enn maksimalt 40 år i kommuneregnskapet. Reell forventet levetid kan som kjent være betydelig lenger for slike anlegg.

Avskrivningene som skal benyttes i selvkost defineres av kommunelovens §15-1 bokstav c, hvor det heter at «Investeringskostnadene skal fordeles over den tiden investeringene forventes å være i bruk». Her settes det altså ikke noen maksimalperiode for avskrivingene, slik det gjøres i budsjett- og regnskapsforskriften.

Innenfor selvkost har en derfor anledning til å benytte lengre avskrivningstider enn i kommuneregnskapet, men en er ikke forpliktet til å benytte lengre avskrivningstider. Dette følger av kommunelovens § 15-1 fjerde ledd og selvkostforskriftens § 5 tredje ledd, hvor det heter at «den utnyttbare levetiden kan settes lik avskrivningsperioden i virksomhetens årsregnskap». Kommunen kan dermed velge å benytte samme avskrivningsperioder som i årsregnskapet, eller egne avskrivningstider innenfor selvkost.

Det kan være viktig å vite at størrelsen på kommunens minimumsavdrag for nedbetaling av lån avgjøres av årets regnskapsførte avskrivninger, og ikke avskrivninger beregnet i henhold til selvkost.

Flere innlegg

Relaterte spørsmål

Sykepengerefusjoner?

Sykepengerefusjoner?

Kan kommunen benytte sykelønnsrefusjonen fra selvkostområdet vann og avløp i det ordinære kommunebudsjettet? Det er tatt inn vikar. Sykelønnsrefusjonen skal kompensere arbeidsgivers utbetaling av lønn til den sykemeldte. Dersom den langtidssykemeldte får sin vanlige...

les mer
Kjøp av aksjer?

Kjøp av aksjer?

Vi er usikre på om det er forenlig med selvkostregelverket å kjøpe aksjer i et AS, eller om kommunen må ha en bevilgning fra det ordinære kommunebudsjettet? Miljødirektoratet har på en direkte henvendelse fra Norsk Vann gitt følgende tilbakemelding: «Dette er utenfor...

les mer
Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Hvordan avregnes et avvik mellom faktisk lånerente og kalkylerenten mot selvkostfondet? I selvkostforskriftens §5 fjerde ledd heter det at «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten...

les mer
Avskrivningsgrunnlaget

Avskrivningsgrunnlaget

Hvorfor benyttes et annet avskrivningsgrunnlag innenfor selvkost enn i årsregnskapet?   Det er riktig at det ikke er fullt samsvar mellom avskrivningsgrunnlaget i selvkostkalkylen og det tilsvarende grunnlaget for beregning av avskrivninger i kommuneregnskapet. I...

les mer
Tømmestasjoner for bobiler og fritidsbåter

Tømmestasjoner for bobiler og fritidsbåter

Kan kostnader til tømmestasjoner for bobiler og fritidsbåter legges inn i selvkostgrunnlaget for avløp?   Kommunen har bygd en stasjon for tømming av avløpsvann fra bobiler med enkle tekniske og velfungerende løsninger. Dersom stasjonen skal være...

les mer