Tilknytning til vann- og avløpsledning i nabokommunen

4. nov, 2021 | Gebyr, Selvkost

En bolig i vår kommune som ligger på grensen til nabokommunen er tilknyttet ledningene til nabokommunen. Hvem kan kreve inn gebyr og etter hvilke satser?

Her må dere ta utgangspunkt i vass- og avløpsanleggslova § 3:

Når ein fast eigedom har tilknyting til kommunal vass- eller avløpsleidning, anten beinveges eller gjennom privat samleidning, har eigaren skyldnad til å svare vass- og avløpsgebyr til kommunen.

I lovkommentaren på Gyldendal rettsdata skriver Øystein Wang følgende om dette spørsmålet:

Dersom den faste eiendommen ligger i en annen kommune enn den kommunen som eier vann-/avløpsnettet som eiendommen er koblet til, kan det spørres hvilken kommunes regelverk som gjelder. Det er anbefalt av Miljøverndepartementet at kommunene i slike tilfeller inngår en samarbeidsavtale hvor nabokommunen påtar seg bestemte oppgaver for beliggenhetskommunen. Vederlaget bør settes slik at nabokommunen får 100 % inndekning for kostnadene. Den enkelte avgiftspliktige vil i så fall betale avgifter til beliggenhetskommunen og etter dennes satser. 

I mangel av avtale mellom kommunene vil den enkelte avgiftspliktige betale avgifter til den kommune som eier ledningsnettet og etter dennes satser. Det er lagt til grunn at selvkostprinsippet, ikke kommer til anvendelse ved salg av vann- og avløpstjenester fra en kommune til en annen. Dvs. at i slike tilfeller kan salgskommunen innkalkulere en fortjeneste på salget. 

Her er det altså gitt to mulige løsninger, hvor Klima- og miljødepartementet har anbefalt den første:
  1. Dere og nabokommunen inngår en samarbeidsavtale. Dere krever inn gebyr fra abonnenten i henhold til satsene i deres kommune, og utbetaler så vederlag til nabokommunen for nabokommunens kostnader. 
  2. Det foreligger ingen samarbeidsavtale. Abonnenten må betale gebyr til nabokommunen etter nabokommunens satser.

Relaterte spørsmål

Sykepengerefusjoner?

Sykepengerefusjoner?

Kan kommunen benytte sykelønnsrefusjonen fra selvkostområdet vann og avløp i det ordinære kommunebudsjettet? Det er tatt inn vikar. Sykelønnsrefusjonen skal kompensere arbeidsgivers utbetaling av lønn til den sykemeldte. Dersom den langtidssykemeldte får sin vanlige...

les mer
Kjøp av aksjer?

Kjøp av aksjer?

Vi er usikre på om det er forenlig med selvkostregelverket å kjøpe aksjer i et AS, eller om kommunen må ha en bevilgning fra det ordinære kommunebudsjettet? Miljødirektoratet har på en direkte henvendelse fra Norsk Vann gitt følgende tilbakemelding: «Dette er utenfor...

les mer
Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Avvik mellom lånerente og kalkylerente?

Hvordan avregnes et avvik mellom faktisk lånerente og kalkylerenten mot selvkostfondet? I selvkostforskriftens §5 fjerde ledd heter det at «Rentekostnadene skal beregnes ut fra årets gjennomsnittlige restverdi på de varige driftsmidlene og kalkylerenten. Kalkylerenten...

les mer
Kommunesammenslåinger grunnlag for ulikt gebyr?

Kommunesammenslåinger grunnlag for ulikt gebyr?

Vi er revisor og rådgiver for flere VA-virksomheter. Vi erfarer at en del vann -og avløpsverk har, eller vurderer, å slå seg sammen (fusjonere) i etterkant av kommunesammenslåinger. I den forbindelse lurer vi på om Norsk Vann har gjort noen vurderinger, eller gitt...

les mer
Avskrivningsgrunnlaget

Avskrivningsgrunnlaget

Hvorfor benyttes et annet avskrivningsgrunnlag innenfor selvkost enn i årsregnskapet?   Det er riktig at det ikke er fullt samsvar mellom avskrivningsgrunnlaget i selvkostkalkylen og det tilsvarende grunnlaget for beregning av avskrivninger i kommuneregnskapet. I...

les mer
Tømmestasjoner for bobiler og fritidsbåter

Tømmestasjoner for bobiler og fritidsbåter

Kan kostnader til tømmestasjoner for bobiler og fritidsbåter legges inn i selvkostgrunnlaget for avløp?   Kommunen har bygd en stasjon for tømming av avløpsvann fra bobiler med enkle tekniske og velfungerende løsninger. Dersom stasjonen skal være...

les mer
Nye avskrivningstider?

Nye avskrivningstider?

Det er sagt av kommunens konsulent for selvkostberegning at avskrivningstiden som benyttes i investeringer (i selvkostberegningen og ikke i kommunens avskrivningstid for investeringer) kan settes opp til det dobbelte av tidligere (fra 20 til 40 år for tekniske anlegg...

les mer
Hva innebærer en selvkostforskrift?

Hva innebærer en selvkostforskrift?

Økonomibestemmelsene i kommuneloven, med tilhørende forskrifter har vært gjeldende fra 1. januar 2020. Selvkostforskriften med tilhørende veileder erstatter tidligere retningslinjer for beregning av selvkost gitt i rundskriv H-3/14. En forskrift innebærer en...

les mer